Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất lưu huỳnh trioxit SO3 có thành phần nguyên tố

Hợp chất lưu huỳnh trioxit SO3 có thành phần nguyên tố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất lưu huỳnh trioxit (SO3) có thành phần % nguyên tố S và O tương ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

(% X = dfrac{{{m_X}}}{{{m_{hc}}}}.100% )

Giải chi tiết:

(% S = dfrac{{32.1}}{{32.1 + 16.3}}.100%  = 40% )

⟹ %O = 100% – %S = 60%.

Đáp án A

Ý kiến của bạn