Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I admire him for his dedication to our nation devotion

I admire him for his dedication to our nation devotion

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I admire him for his dedication to our nation.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn