Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I always talk to my parents before an important decisi

I always talk to my parents before an important decisi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I always talk to my parents before ______ an important decision.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn