Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I bought the ticket yesterday I to London tomorrow fly

I bought the ticket yesterday I to London tomorrow fly

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I bought the ticket yesterday. I _________ to London tomorrow.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn