Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I can sleep knowing that shes safely home difficult re

I can sleep knowing that shes safely home difficult re

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I can sleep ____ knowing that she's safely home.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn