Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I did not like the book whom John gave me when John ga

I did not like the book whom John gave me when John ga

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I did not like the book ______.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn