Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I dont know why you insist blaming me all your troubl

I dont know why you insist blaming me all your troubl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I don't know why you insist ____ blaming me ____ all your troubles


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn