Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I found it truly to hear that Mr Kim had been appointe

I found it truly to hear that Mr Kim had been appointe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I found it truly ____ to hear that Mr. Kim had been appointed to the committee.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

Cấu trúc: find + O + adj: thấy cái gì như thế nào

A. surprise (v), (n): làm ngạc nhiên, sự ngạc nhiên

B. surprised (adj): cảm thấy ngạc nhiên => chỉ cảm xúc của con người

C. surprising (adj): đầy ngạc nhiên => chỉ đặc điểm, tính chất

D. surprisingly (adv): một cách đầy ngạc nhiên

“I found it” => cần điền tính từ chỉ cảm xúc cho chủ ngữ “I”

Tạm dịch: Tôi thấy thực sự ngạc nhiên khi biết tin ông Kim được bổ nhiệm vào ủy ban.

Chọn B.

Ý kiến của bạn