Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I had to show him my identity card and only then he le

I had to show him my identity card and only then he le

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I had to show him my identity card and ________.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn