Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I heard the phone ring I didnt answer it Because Only

I heard the phone ring I didnt answer it Because Only

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

_____ I heard the phone ring, I didn't answer it.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn