Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I in the bathroom right now have been was being have b

I in the bathroom right now have been was being have b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I ____ in the bathroom right now.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn