Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I joined an online course taught by an experienced tut

I joined an online course taught by an experienced tut

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I joined an ____ online course taught by an experienced tutor.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn