Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I know what you mean You explain further wont mightnt

I know what you mean You explain further wont mightnt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I know what you mean. You ______ explain further.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn