Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I promise that I late again am never will never am nev

I promise that I late again am never will never am nev

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I promise that I _____ late again.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn