Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I spend my free time reading books most the most most

I spend my free time reading books most the most most

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I spend _______ my free time reading books.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

most + N(không đếm được/ số nhiều): hầu hết

most of + the/one’s + N(không đếm được/ số nhiều): hầu hết

Tạm dịch: Tôi dành phần lớn thời gian rảnh để đọc sách.

Chọn C.

Ý kiến của bạn