Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I started working as a volunteer two years ago I have s

I started working as a volunteer two years ago I have s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I started working as a volunteer two years ago.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn