Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I think a teacher should be quite ………… so that the stud

I think a teacher should be quite ………… so that the stud

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I think a teacher should be quite ………… so that the students who want to learn don't worry about other students playing around.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

Sau “should be” cần điền tính từ.

A. strictly (adv): một cách nghiêm khắc

B. strict (adj): nghiêm khắc

C. strictness (n): sự nghiêm khắc

D. strictest (adj – dạng so sánh nhất)

Tạm dịch: Tôi nghĩ một giáo viên nên khá nghiêm khắc để học sinh muốn học không cần lo lắng về những học sinh khác nghịch phá xung quanh.

Chọn B.

Ý kiến của bạn