Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I think he the exam he hasn’t studied hard enough does

I think he the exam he hasn’t studied hard enough does

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I think he ____ the exam; he hasn’t studied hard enough.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn