Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I think the behaviors of that young man not acceptable

I think the behaviors of that young man not acceptable

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I think the behaviors of that young man _________ not acceptable.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn