Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I took off the shoes before entering the room  so that

I took off the shoes before entering the room  so that

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I took off the shoes before entering the room ______


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề chỉ mục đích

Giải chi tiết:

so that + S + V: để mà …

in order (not) to V: để (không)

so as (not) to V: để (không)

dirty (v): làm bẩn

A sai => so that I didn’t dirty the floor

B, D sai => in order not to dirty the floor

Tạm dịch: Tôi đã cởi giày trước khi vào phòng để không làm bẩn sàn nhà.

Chọn C.

Ý kiến của bạn