Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I was woken up by the sound of someone hammering on the

I was woken up by the sound of someone hammering on the

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I was woken up_____ by the sound of someone hammering on the front door.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn