Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I wish people in the world …… conflicts and lived in pe

I wish people in the world …… conflicts and lived in pe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I wish people in the world ……. conflicts and lived in peace.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn