Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

If I you I would spend more time with the children wou

If I you I would spend more time with the children wou

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

If I ______ you, I would spend more time with the children.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: mệnh đề chính chứa dạng thức “would + V_infinitive”

Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều kiện trái với hiện tại dẫn đến kết quả trái với hiện tại.

Cấu trúc: If + S + V_ed/ cột 2, S + would + V_infinitive

Câu điều kiện loại 2 dùng “were” cho tất cả các ngôi ở mệnh đề điều kiện.

Tạm dịch: Nếu tôi là cậu, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn với lũ trẻ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn