Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

If no one can soon a good solution were going to be in

If no one can soon a good solution were going to be in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

"If no one can soon ____ a good solution, we're going to be in trouble,” the board chair warned.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn