Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

If only I play the guitar as well as you! would should

If only I play the guitar as well as you! would should

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

If only I ________ play the guitar as well as you!


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn