Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

If you a wallet in the street what would you do with i

If you a wallet in the street what would you do with i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

If you ___________ a wallet in the street, what would you do with it?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: động từ trong mệnh đề chính chia “would + V-nguyên thể’

Câu điều kiện loại 2 dùng để nói về một sự việc trái ngược với thực tế ở hiện tại nếu có một điều kiện nào đó.

Công thức: If S + Ved/V cột 2, S + would V(nguyên thể).

find => found

Tạm dịch: Nếu bạn tìm thấy một chiếc ví trên đường phố, bạn sẽ làm gì với nó?

Chọn A.

Ý kiến của bạn