Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- I’ll take you to Paddington Market if you like       

- I’ll take you to Paddington Market if you like       

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

- I’ll take you to Paddington Market if you like.                  - _________


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn