Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Im going to retire soon By the first of next July Ihere

Im going to retire soon By the first of next July Ihere

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I'm going to retire soon. By the first of next July I_____here for 25 years.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn