Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“I’m so hungry – “ No worries I   you something to eat

“I’m so hungry – “ No worries I   you something to eat

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“I’m so hungry” – “ No worries, I _____  you something to eat right now”


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn