Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Improving A the status of women through increasing B ac

Improving A the status of women through increasing B ac

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Improving (A) the status of women through increasing (B) access to reproductive (C) health care affecting (D) migration and urbanization trends.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn