Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

In order to apply for a credit card Tom first has to a

In order to apply for a credit card Tom first has to a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

In order to apply for a credit card, Tom first has to ____ a four-page form at the bank.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn