Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

In spite of being the new resident in this area he alwa

In spite of being the new resident in this area he alwa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

In spite of being the new resident in this area, he always tries to ____ with his neighbours.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

catch up with sb: theo kịp, đuổi kịp ai

put up with sb: chịu đựng ai

get along (well) with sb = get on (well) with sb: hòa thuận với ai, có mối quan hệ tốt với ai

Tạm dịch: Mặc dù là cư dân mới ở khu vực này nhưng anh luôn cố gắng hòa đồng với hàng xóm xung quanh.

Chọn D.

Ý kiến của bạn