Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

In the fourth paragraph the author implies that imagina

In the fourth paragraph the author implies that imagina

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

In the fourth paragraph, the author implies that imagination is most important to scientists when they ________


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – suy luận

Giải chi tiết:

Trong đoạn thứ tư, tác giả ngụ ý rằng trí tưởng tượng là quan trọng nhất đối với các nhà khoa học khi họ ________

A. thu thập các dữ kiện đã biết.

B. hình thành các giải pháp khả thi cho một vấn đề.

C. đánh giá công việc trước đây về một vấn đề.

D. đóng một cuộc điều tra.

Thông tin: After known facts have been gathered, the scientist comes to the part of the investigation that requires considerable imagination. Possible solutions to the problem are formulated. These possible solutions are called hypotheses.

Tạm dịch: Sau khi các dữ kiện đã biết đã được thu thập, nhà khoa học đến với phần điều tra đòi hỏi trí tưởng tượng đáng kể. Các giải pháp khả thi cho vấn đề được đưa ra. Những giải pháp khả thi này được gọi là giả thuyết.

Chọn B.

Ý kiến của bạn