Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

In this school mostly the children are from the Chinese

In this school mostly the children are from the Chinese

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

In this school, mostly the children are from the Chinese community.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng, từ loại

Giải chi tiết:

- mostly (adv): chủ yếu là

- most (lượng từ): hầu hết, hầu như

most + N

most of + tính từ sở hữu + N

most of + the + N

- almost (adv): gần như => đứng trước động từ; hoặc: tobe + almost + danh từ

almost + all / every / no / any / nothing / no one… (gần như …)

Đứng trước chủ ngữ “the children” và “are” không thể là trạng từ => điền lượng từ

Sửa: mostly => most of

Tạm dịch: Trong ngôi trường này, hầu hết trẻ em là người gốc Hoa.

Chọn A.

Ý kiến của bạn