Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

influenced endangered coughed developed Giải chi tiếtA

influenced endangered coughed developed Giải chi tiếtA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm -ed

Giải chi tiết:

A. influenced /ˈɪnfluənst/

B. endangered /ɪnˈdeɪndʒəd/

C. coughed /kɒft/

D. developed /dɪˈveləpt/

Cách phát âm đuôi –ed dựa vào chữ cái kết thúc của động từ:

TH 1: t, d => đuôi –ed được phát âm là /id/

TH 2: p, pe; k, ke; ff, ph, gh; ss, ce, se, x; ch; sh => đuôi –ed được phát âm là /t/.

TH 3: còn lại => đuôi –ed được phát âm là /d/.

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /d/, còn lại là /t/.

Chọn B.

Ý kiến của bạn