Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

interfered allowed visited played Giải chi tiếtA inter

interfered allowed visited played Giải chi tiếtA inter

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Giải chi tiết:

A. interfered /ɪntəˈfɪə.d/

B. allowed /əˈlaʊ.d/

C. visited /ˈvɪzɪt.ɪd/

D. played /pleɪ.d/

Quy tắc:

- /t/: khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và /s/.

- /id/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

Một số trường hợp luôn phát âm /id/: beloved, sacred,…

- /d/: với những trường hợp còn lại

Phần gạch chân đáp án C được phát âm là /ɪd/, còn lại được phát âm là /d/.

Chọn C.

Ý kiến của bạn