Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

is a pressing need for migrants in this residential ar

is a pressing need for migrants in this residential ar

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________ is a pressing need for migrants in this residential area. Some families have to squeeze in a 10-square-meter flat.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn