Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

is the variety of different types of plant and animal

is the variety of different types of plant and animal

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________ is the variety of different types of plant and animal life in a particular region.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. Interaction (n): sự tương tác

B. Environment (n): môi trường

C. Herbicide (n): thuốc diệt cỏ

D. Biodiversity (n): đa dạng sinh học

Tạm dịch: Đa dạng sinh học là sự đa dạng của các loại đời sống động thực vật ở một vùng cụ thể.

Chọn D.

Ý kiến của bạn