Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It can be inferred from the passage that since the 20th

It can be inferred from the passage that since the 20th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It can be inferred from the passage that since the 20th century __________.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải chi tiết:

Có thể suy ra từ đoạn văn rằng từ thế kỷ 20 __________.

A. tất cả các trường học và đại học đều dạy văn học cổ điển, triết học và lịch sử

B. văn học cổ điển, triết học và lịch sử được coi là những môn học chính

C. văn học cổ điển, triết học và lịch sử chưa được giảng dạy như các môn học chính

D. các trường học và đại học không dạy văn học cổ điển, triết học và lịch sử

Thông tin: What, for example, the word cultured means has changed substantially since the study of classical (that is, Greek and Roman) literature, philosophy, and history ceased in the 20th century to be central to school and university education.

Tạm dịch: Ví dụ, từ văn hóa đã thay đổi đáng kể kể từ khi nghiên cứu văn học, triết học và lịch sử cổ điển (nghĩa là Hy Lạp và La Mã) chấm dứt vào thế kỷ 20 để trở thành trọng tâm của giáo dục trường học và đại học.

Chọn C.

Ý kiến của bạn