Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It is important to protect landscapes from the harmful

It is important to protect landscapes from the harmful

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It is important to protect landscapes from the harmful effects of ________ pollution.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn