Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It is much more difficult to speak English than to spea

It is much more difficult to speak English than to spea

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It is much more difficult to speak English than to speak French.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: to V / V-ing

Giải chi tiết:

to V & V-ing đều có thể đứng đầu câu làm chủ ngữ.

Trong câu so sánh hơn/so sánh bằng, nếu đối tượng đầu ở dạng “to V” thì đối tượng so sánh cũng phải ở dạng “to V”; nếu là V-ing thì phải cùng là V-ing.

Tạm dịch: Nói tiếng Anh khó hơn nhiều so với nói tiếng Pháp.

= A. Nói tiếng Anh khó hơn nói tiếng Pháp.

B, C sai vì chưa có sự song hành về to V & V-ing ở 2 vế so sánh.

D. Nói tiếng Pháp khó hơn nói tiếng Anh. => sai nghĩa

Chọn A.

Ý kiến của bạn