Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It is the in that country for women to marry young hab

It is the in that country for women to marry young hab

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It is the ____ in that country for women to marry young.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn