Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It late Shall we go home is getting get got has got Gi

It late Shall we go home is getting get got has got Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It ____ late. Shall we go home?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn