Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It took him two hours to do his homework He spent two h

It took him two hours to do his homework He spent two h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It took him two hours to do his homework.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn