Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It was a great party enjoyed it All of us All Somebody

It was a great party enjoyed it All of us All Somebody

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It was a great party. _______ enjoyed it.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

All of us: tất cả chúng tôi

All: tất cả

Somebody: ai đó

None of us: không ai trong chúng tôi

Tạm dịch: Đó là một bữa tiệc tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều thích nó.

Chọn A.

Ý kiến của bạn