Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Its generous of him to help the poor The poor are gener

Its generous of him to help the poor The poor are gener

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It's generous of him to help the poor.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: to V/ V_ing

Giải chi tiết:

It’s adj + of sb + to V_nguyên thể: Ai đó như thế nào khi làm gì

be generous in V_ing: hào phóng, rộng lượng làm gì

Tạm dịch: Anh ấy thật rộng lượng khi giúp đỡ người nghèo.

A. Người nghèo thì rộng lượng bởi sự giúp đỡ của anh ấy. => sai nghĩa

B. Giúp đỡ người nghèo không khiến anh ấy rộng lượng. => sai nghĩa

C. Anh ấy rất rộng lượng trong việc giúp đỡ người nghèo. 

D. Anh ấy thì rộng lượng khi được giúp đỡ bởi người nghèo. => sai nghĩa

Chọn C.

Ý kiến của bạn