Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Its no good a fuss and arguing over such an unimportan

Its no good a fuss and arguing over such an unimportan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It's no good ______ a fuss and arguing over such an unimportant issue.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

A. making (V_ing): tạo ra, làm nên

B. holding (V_ing): nắm giữ

C. doing (V_ing): làm

D. getting (V_ing): có được, nhận được

=> make a fuss: gây ồn ào

Tạm dịch: Gây ồn ào và tranh cãi về một vấn đề không quan trọng như vậy thật chẳng giúp ích gì.

Chọn A.

Ý kiến của bạn