Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It’s possible that we won’t go camping this weekend We

It’s possible that we won’t go camping this weekend We

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It’s possible that we won’t go camping this weekend.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:

It’s possible that … : Có lẽ/Có thể là … (khả năng xảy ra thấp)

probably (adv): có lẽ

will not: sẽ không

may not: có lẽ không

must not: không được phép làm gì

=> It’s possible that ~ may

Tạm dịch: Có thể là chúng tôi sẽ không đi cắm trại vào cuối tuần này.

A. Chúng tôi có thể sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này. => sai nghĩa

B. Chúng tôi sẽ không đi cắm trại vào cuối tuần này. => chắc chắn sẽ không đi => không sát nghĩa với câu gốc

C. Chúng tôi có lẽ không đi cắm trại vào cuối tuần này.

D. Chúng ta không được phép đi cắm trại vào cuối tuần này. => sai nghĩa

Chọn C.

Ý kiến của bạn