Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Its wise to use local fresh produce which is in season

Its wise to use local fresh produce which is in season

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It's wise to use local fresh produce which is in season.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn