Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

-  I’ve got two tickets for the exhibition   - Oh let’

-  I’ve got two tickets for the exhibition   - Oh let’

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

-  I’ve got two tickets for the exhibition.   - _________


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn